Privacybeleid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Meveon, Kerkstraat 59, 6669DC Dodewaard;

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en klanten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen voor welke doeleinden, zetten wij in deze privacyverklaring uiteen.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat wij in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens opslaan. Zo gebruiken we persoonsgegevens voor:
-relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met jou indien je hierom verzoekt;

Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:

-NAW gegevens;
-Telefoonnummer;
-E-mailadres;

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen zullen wij niet aan derde partijen verstrekken, tenzij je hier voorafgaande toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Hoe lang we jouw data bewaren
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Welke rechten je hebt over je data
Als je een reactie via de website achter hebt gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen, wijzigingen van deze privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd.